Hàng hóa nào nhập khẩu phục vụ dầu khí sẽ được miễn thuế?

Dịch vụ hải quan tại Tp.HCM

Để hướng dẫn rõ quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi về việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đã quy định chi tiết các thiết bị, máy móc phục vụ trong hoạt động dầu khí sẽ được miễn thuế.

Ban soạn thảo dự thảo Nghị định cho biết, trên cơ sở quy định của dự thảo Luật, Dự thảo Nghị định đã hướng dẫn rõ các điều kiện để được miễn thuế đối với trường hợp này trên cơ sở kế thừa quy định đã thực hiện ổn định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, tại Điều 13 dự thảo Nghị định quy định về miễn thuế hàng hóa NK phục vụ hoạt động dầu khí đã quy định cụ thể các loại hàng hóa: Thiết bị, máy móc đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại dự thảo Nghị định này; Phụ tùng để thay thế của thiết bị, máy móc; Phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí. Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cùng với đó là nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của thiết bị, máy móc cần thiết cho hoạt động dầu khí; Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị, đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 12 Nghị định này.

Đặc biệt là vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được sẽ được miễn thuế khi NK. Căn cứ để xác định vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được để thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hàng hoá tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí cũng sẽ được miễn thuế.

Trường hợp hàng hoá thuộc các trường hợp và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản này do nhà thầu phụ và tổ chức, cá nhân khác NK bao gồm việc NK trực tiếp, uỷ thác, đấu thầu, đi thuê và cho thuê lại… để cung cấp cho tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thông qua hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa cũng sẽ được miễn thuế NK.

Xem thêm: Hướng dẫn xét miễn thuế cho máy móc nhập SXXK bị hỏa hoạn

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*