Hướng dẫn khai một số phí local charge vào trị giá tính thuế trên VNACCS

Ngày 16/03/2018, Tổng cục Hải quan có cv 1395/TCHQ-TXNK hướng dẫn DN thực hiện khai báo các khoản phí này là khoản điều chỉnh cộng.

1395-tchq

Giao diện khai báo các khoản điều chỉnh cộng trên VNACCS

Mã phân loại khai trị giá là 7.

Tại chỉ tiêu 1.49 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (mã, tên khoản điều chỉnh): Ô 1 khai ký tự “N”; Ô 2 khai ký tự “DP”; Ô 3 nhập mã đơn vị tiền tệ; Ô 4 nhập tổng giá trị các khoản điều chỉnh, sau đó nhập vào tổng giá trị tính thuế bằng tay vào hệ thống.

Tại chỉ tiêu 1.50 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (Chi tiết khai trị giá): nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh, ví dụ, CIC (1.270.000 vnđ).

Cụ thể:

  1. Tại TAB “Thông tin chung 2”: Mục Tờ khai trị giá:

– Mã phân loại khai trị giá: nhập mã số 7 – Áp dụng phương pháp trị giá giao dịch trong trường hợp có mối quan hệ đặc biệt nhưng không ảnh hưởng tới trị giá giao dịch.

– Mục các khoản điều chỉnh – Tờ khai trị giá:

+ Nhập mã tên: N – Mã tên khoản điều chỉnh KHÁC.

+ Mã phân loại: DP – Nhập vào tổng giá tính thuế được tính bằng tay.

+ Mã đồng tiền: Chọn loại tiền theo hóa đơn phí local charge của hãng tàu / Fwd.

+ Trị giá khoản điều chỉnh: Nhập trị TỔNG giá phí D/O + phí CIC + phí vệ sinh Conatiner.

– Mục chi tiết khai trị giá: Ghi rõ chi tiết, Phí CIC = ?, phí D/O = ?, phí vệ sinh Conatiner = ?

  1. Tại TAB Danh sách hàng, bấm vào mục phân bổ phí. – Các khoản phân bổ: stick vào áp dụng cho tất cả dòng hàng.

Căn cứ pháp lý:

– Điều 5, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.

– Điểm g, Khoản 2, Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về các khoản điều chỉnh cộng.

– Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC: Các khoản điều chỉnh trừ.

– Công văn 499/HQBD-TXNK ngày 06/03/2018 V/v trả lời công văn số 158/VSIP ngày 01/03/2018 (Không yêu cầu DN phải nộp các chứng từ liên quan đến phí THC, D/O, CIC, vệ sinh container… khi làm thủ tục hải quan).

– Công văn 1237/TCHQ-TXNK ngày 08/03/2018 V/v Khai phí CIC, D/O và Phí vệ sinh container vào trị giá hải quan.

– Công văn 1395/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2018 V/v Chi phí vận tải (Cộng hay Không cộng các khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên và hướng dẫn khai báo các loại phí này trên phần mềm khai hải quan)

>>Hiệp hội dịch vụ logicstics kiến nghị về phí CIC, vệ sinh container, D/O vào trị giá

Nguồn internet

Advertisement

No comments.

Leave a Reply

*